opc_loader

  

Privacy

  

Over ons privacy beleid;

  

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-02-2023 en daarmee vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

  

Decohomeandgarden.com respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Decohomeandgarden.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Deco Home and Garden. U dient zich ervan bewust te zijn dat Decohomeandgarden.com niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

  

Decohomeandgarden.com gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  

Shoptrader;

  

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoptrader. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoptrader heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoptrader is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoptrader maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shoptrader behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shoptrader is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Shoptrader. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shoptrader heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  

Betalingen;

  

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Dit alles is in een overeenkomst met Pay.nl vastgelegd.

  

Verzenden;

  

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling te laten bezorgen door postbedrijven als Post.nl, DHL, DPD, ect. Deze bedrijven gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval deze bedrijven onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking om de verzending te laten plaats vinden en om u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  

Verkoop via platformen;

  

Als producten van ons via verkoop platforms verlopen zoals Bol.com, Markplaats, Amazon, ect. worden uw bestel- en persoonsgegevens van hun met ons uitgewisseld zodat wij uw bestelling / opdracht kunnen uitvoeren. Al deze partijen houden zich aan de wettelijke eisen wat betreft privacy en hebben passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

  

Verwerking;

  

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige- en overige administratieve- en wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  

Automatisch verzamelde gegevens;

  

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek in voorkomende gevallen kan Decohomeandgarden.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal- of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  

Bewaartermijn;

  

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant blijft bij ons. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  

Uw rechten;

  

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  

Rectificatierecht;

  

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  

Recht van bezwaar en overige rechten;

  

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Decohomeandgarden.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

  

Cookies;

  

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die wij via deze weg krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

  

Cookies uitzetten:

  

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  

Technische beveiliging;

  

Als u zich bij Decohomeandgarden.com registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server bij Shoptrader. De website is beveiligd met HTTPS, dit ziet u in de browser en herkent u aan ‘https’ in de adresbalk van uw browser en het icoontje van een slotje. Https staat voor Hyper Text Transfer Protocol Secure en werkt met een SSL-beveiligingscertificaat. Dit certificaat versleutelt de communicatie tussen de website en bezoeker. Dit betekent dat de gegevens die u ingeeft op de website veilig worden verwerkt, zodat cybercriminelen de gegevens niet kunnen onderscheppen.

  

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

  

Dit Privacy beleid is uitsluitend toegepast op Nederlands recht, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

  

  

Met vriendelijke groeten;

Deco Home and Garden

  

Mail; info@decohomeandgarden.com